Informace pro strávníky

Ceny stravného od 1. 9. 2017

Kalkulace stravnéhoObjednávka přes internet

Stravování


Váha pokrmů

Množství pokrmů dle věku


Množství na jednu porci Nárok na dotované stravné mají děti a žáci pouze v době,kdy navštěvují školu a v první den nemoci. V ostatní dny mohou odebírat stravné za nedotovanou cenu. Tyto ceny sdělí na požádání vedoucí jídelny (tel.: 382585295).

Provozní řád školní jídelny:
  • Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy Bernartice, okres Písek zajišťuje stravování žáků v hlavní činnosti. 

Přihlášení a odhlášení stravy: 
  • Přihlášky a odhlášky do 13.00 hodin předcházejícího dne, v pondělí lze stravu odhlásit do 7.00, na telefon 382 585 371 (mateřská škola) nebo telefon 382 585 295 (školní jídelna). Dítě bez přihlášené nebo nezaplacené stravy nedostane stravu do okamžiku zaplacení nebo přihlášení (ZŠ) a nemůže být k pobytu do MŠ přijato. 1.den nemoci má nárok si zákonný zástupce  vyzvednout stravu.  Při neoprávněném vyzvednutí dotovaného oběda budou doúčtovány provozní i mzdové režie v souladu s Vyhláškou č.107/2005 Sb., a Školským zákonem č.561/2004 Sb v platném znění. 
  • Dítě bez přihlášené nebo nezaplacené stravy nemůže být stravováno. 
Úhrada stravného: 
  1. inkasem z účtu (sporožiro, postžiro nebo jakýkoliv účet), je nutné zřídit souhlas s inkasem. Číslo účtu školy: 100750458/0300 ČSOB 
  2. v hotovosti u vedoucí školní jídelny (od 07.00 – 14.00 hod.) 
 Platby se provádí podle odebraných obědů a svačin. Platba v hotovosti musí být provedena do 5. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud nebude zaplaceno do tohoto dne nemůže dítě dostat oběd ani svačinu. Stejně bude postupováno při platbě z účtu. Zde bude vydána složenka v okamžiku, kdy nebude možné pro nedostatek finančních prostředků inkasovat z účtu. Do 5.září příslušného školního roku je nutné zaplatit zálohu na stravování 500,- Kč v kanceláři školní jídelny nebo bude stržena z účtu. Tato záloha bude vyúčtována v červnu téhož školního roku.

Výdej stravného:
Základní škola
  • Svačina - po 1.vyučovací hodině (8.15)
  • Oběd - po skončení vyučování (11.00, 11.55, 12.50)
Mateřská škola
  • Svačina – výdej 8.30 hod. 
  • Oběd - výdej od 11:15 do 11:45 hodin. 
  • Odpolední svačina - výdej od 14.00 hodin

Pokud dítě dosáhne v kterémkoliv měsíci školního roku (tj. září – srpen) věku, podle kterého patří do vyšší kategorie pro stravování, hradí vyšší sazbu za stravování (vyhl. č. 107/2005Sb. O školním stravování).

Připomínky k provozu školní jídelny,výdejny v MŠ: 
ředitelka školy ( tel.: 382585271) 
vedoucí školní jídelny (tel.: 382585295)