Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) školní rok 2019/20


Co je ŠPP?

ŠPP je tým pedagogů, který poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Pomáhá v předcházení a řešení vzniklých problémů v oblasti vzdělávací, výchovné i sociální. Při své práci se řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickými pokyny vydanými Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR. Všichni členové jsou profesionálové, kteří dodržují etický kodex pracovníků ŠPP tj. principy důvěrnosti a anonymity.


Členové ŠPP a jejich služby pro žáky a rodiče:

Mgr. Ivana Vlková – výchovná poradkyně - vlkova@zsbernartice.eu

• Práce s žáky se spec.vzdělávacími potřebami

• Komunikace s pedagogicko- psychologickou poradnou a ostatními školskými poradenskými pracovišti

• Kariérové poradenství

Mgr. Petra Vlčková – metodička prevence sociálně patologických jevů

vlckova@zsbernartice.eu

• Řešení konfliktů a problémů ve škole

• Prevence rizikového chování a sociálně patologických jevůTřídní učitelé - aktuálně pro daný školní rok

• Klima třídy

• Organizační chod třídy

Telefonní spojení v době školního vyučování :

Sborovna: 382 585 347

Sekretariát: 382 585 497, 774 736 595


Konzultace po osobní domluvě telefonicky či e-mailem.