Projekty školy

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

priloha_1326739916_4_Vzor publicity cíl 173 a 174 současně.pdf

Více informací zde.

Doučování žáků škol

priloha_997422107_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO (1).pdf

„Vybavení cvičné kuchyňky a učebny jazyků“ 

Projekt „Vybavení cvičné kuchyňky a učebny jazyků“ byl předložen v rámci 68. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj.

Projektu, jehož celkové náklady činí 576 282,63 Kč, z toho způsobilé náklady 497 632,63 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů, tj. 472 750,99 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany ZŠ Bernartice zahájena dne 24. 3. 2020, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2021.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a technicky a řemeslně zaměřené výuky v rámci pracovních činností v ZŠ Bernartice. To bude zajištěno skrze vybavení jazykové učebny a modernizace cvičných kuchyněk.

Vybavením jazykové učebny chce škola směřovat ke zvýšení kvality a efektivity výuky. Zmodernizovaná jazyková laboratoř umožní žákům rozvíjet dovednosti v oblasti komunikace v cizích jazycích. ZŠ Bernartice chce poskytnout svým žákům takové znalosti a dovednosti, které pro ně budou uplatnitelné v jejich praktickém životě, a které budou rozvíjet jejich samostatné logické myšlení a schopnosti. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu cizích jazyků, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci a modernizaci cvičných kuchyněk. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a umožní žákům podstoupit výuku motivující a praktickou formou. Jedním z hlavních přínosů tohoto projektu je individuální přístup učitele k jednotlivým žákům a zároveň efektivnější výuka spojená s větší soustředěností a samostatností žáků. Jejich dovednosti v oblasti klíčové kompetence technické a řemeslné obory se výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen na středních školách obdobného zaměření, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího soukromého či pracovního života.


Projekt „Vybavení cvičné kuchyňky a učebny jazyků“ 

je spolufinancován Evropskou unií.


„Modernizace vybavení učeben v ZŠ Bernartice“ 

Projekt „Modernizace vybavení učeben v ZŠ Bernartice“ byl předložen v rámci 68. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj. 

Projektu, jehož celkové náklady činí 1 541 781,57 Kč, z toho způsobilé náklady 1 499 431,57 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů, tj. 1 424 459,99 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany ZŠ Bernartice zahájena dne 7. 10. 2019, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2021.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky fyziky a ICT za pomoci moderního vybavení a jeho aplikace do výuky. To bude zajištěno skrze vybavení učebny ICT a učebny fyziky v ZŠ Bernartice. Fyzikální vybavení pořizované v rámci projektu zefektivní výuku a žáky nechá poznávat oblast fyziky atraktivní formou, zlepší nabyté znalosti v této oblasti. Nabyté dovednosti žáci uplatní nejen na středních školách, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího pracovního života.  Jejich dovednosti v oblasti práce s digitálními technologiemi se též zlepší. 

Pro zajištění plné bezbariérové dostupnosti bude nakoupena také jedna kompenzační pomůcka - schodolez, která umožní dostupnost handicapovaných osob do všech částí školy. 

Specifickými cíli projektu jsou:


Projekt „Modernizace vybavení učeben v ZŠ Bernartice“ 

je spolufinancován Evropskou unií.


Podpora volnočasových aktivit

Od roku 2019 spolupracujeme se organizací Attavena, která podporuje volnočasové aktivity pro žáky 1. stupně. V minulém roce kromě podpory družiny jsme uspořádali dva příměstské tábory. Díky této spolupráci jsme mohli otevřít v tomto roce žákovský klub, kde mohou například relaxovat nebo si udělat úkoly.  Výzva na rok 2020/2021 je jarní příměstský tábor zaměřený na sjezdové lyžování. Cílem bude nejel ulehčit rodičům s vybíráním dovolené, ale i naučit nebo zdokonalit lyžařské dovednosti.

Podpora školství

Škola je zapojena do projektu Podpora školství. V rámci projektu budou zakoupeny projektory do kmenových tříd. 

Více informací zde.

O2 chytrá škola

Naše škola získala project O2 chytrá škola. Díky tomuto projektu se naše škola opět posune o veliký kus dopředu. Máme možnost otevřít mediální klub, který bude zaměřen mimo jiné na rozpoznání falešných zpráv tzv. “fakenews” a dalších nástrah mediálního světa. Druhou neméně důležitou dovednost, kterou se naši žáci naučí, je digitální gramotnost. Jde především o bezpečný pohyb na internetu a soiálních sítích. V této části nám pomohou odborníci z praxe (např. novináři, IT specialist apod). Součástí projektu je zavedení školního časopisu, který bude vycházet čtvrtletně. Žáci si sami na vlastní kůži osahají media a práci s nimi. Je velmi důležité vést výuku společně s praxí. 

Mediální výchova a digitální gramotnost jsou jedny z nejdůležitějších dovedností, které by měl absolvent základní (poté i střední) školy ovládat. Proto se naše škola vydala i tímto směrem a podporuje všestranný rozvoj našich žáků.

Odkaz zde.

Šablony II

V dalších dvou letech budeme navazovat na úspěšný projekt Šablony I. Škola využila maximální možné dotace, a tak získala celkem přes 1,3 mil Kč. Tyto peníze budou využity především na podporu technických a přírodních věd (badatelské kluby, zapojení ICT do vzdělání, exkurze iQLANDIA, projektové dny apod). Budeme pokračovat v úspěšných částech projektu Šablony I.: doučování matematiky, sdílení zkušeností i vzdělávání pedagogů.  Cílem je také zkvalitnit a zefektivnit vzdělávací proces.

Hodina pohybu navíc

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá projekt "Sportuj ve škole" na naší škole. Po skončení výuky se děti učí základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň se také rozhýbávají pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. Lekce "Sportuj ve škole" zatím probíhají tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku a jsou zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři.

Ovoce a mléko do škol

Projekt ovoce a mléko do škol nabízí pravidelnou dodávku čerstvé zeleniny a mléka pro naše žáky. Všechny výrobky jsou zdarma. Mimo standartní nabídky (české ovoce a mléko) žáci dostávají exotické ovoce, sýry, jogurty a podobně. Projekt je zaměřený na zdravou a pravidelnou stravu pro žáky na základních školách. 

Šablony pro ZŠ a MŠ Bernartice

Ve školním roce 2018 – 2019 jsme úspěšně ukončili dvouletý projekt Šablony I. V tomto projektu byla podpořená kompletní škála aktivit. Získali jsme školní asistenty, vzdělávali jsme pedagogický tým, sdíleli zkušenosti a doučovali jsme slabší žáky z matematiky. Projekt byl poměrně velký,a proto přinesl nejen spoustu možností, ale také spoustu práce pro celý pedagogický tým. Je nezbytné poděkovat všem kolegům, kteří se aktivně zapojili do tohoto projektu. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004254

Seznam aktivit MŠ:

Seznam aktivit ZŠ:

Obědy pro děti

Naše škola se postará i o děti, které si nemohou dovolit pravidelné stravování. Díky spolupráci s organizací “WOMEN FOR WOMEN” můžeme dotovat stavné dětí ze sociálně slabších rodin. Tento projekt není samozřejmostí, mnoho škol ho nevyužívá, ale naše škola se snaží podpořit všechny žáky. 

http://www.obedyprodeti.cz/

Výzva 56 - šablona čtenářská gramotnost

CZ.1.07/1.1.00/56.0905

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitňování čtenářství a čtenářské gramotnosti - získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro reaůizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Více informací zde.

Ovoce do škol

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

Investování hrou

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016) ,který je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více informací naleznete zde.

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Projekt realizuje SOŠ a SOU Milevsko. Projekt byl zahájen v záři 2013.

Víe informací o projektu zde.